Viime kokku maailma
parimad tegijad

Manpoweri rahvusvahelise uuringu kohaselt tunneb 40 protsenti naistest, et nende tööandja ei mõista ega hinda nende tegelikke oskusi, võimekust ja potentsiaali. Veel vähem on neid, kes tunnevad, et boss julgustaks neid juurde õppima ja end arendama.

 

Uuring keskendus ootustele, hoiakutele ja hirmudele pandeemiajärgsel tööturul. Iga kolmas naine tunneb majanduslikku ebakindlust, veerand naistest muretseb töökoha püsimise pärast ja 20 protsenti naistest nentis, et vajavad töölt tugevamat turvatunnet.

 

Vaid 30 protsenti naistest märkis, et tööandja on neile ise pakkunud koolitus- või arenemisvõimalust, samale küsimusele vastas jaatavalt 40 protsenti meestest. Karjäärivõimalusi on oma praeguse tööandja poolt pakutud 19 protsendile naistest ja 23 protsendile küsitletud meestest.

 

„Uuringu valimis Eestit ei olnud ja seetõttu saame vaid spekuleerida, aga tunnetuslikult on meil asjad mõnevõrra paremas seisus,“ märkis Manpower Eesti personalipartner Renata Keva. „Pigem on naised rahulolematud kas oma töötasu või töö olemusega, mitte niivõrd sellega, et neid tööl ei väärtustata. Tööjõukriis on terav, tööandjad otsivad oskusi ja potentsiaali ning oskavad inimese võimekust ka hinnata. Seda pole enam ammu juhtunud, et klient tuleks meie büroosse ja annaks suunise värvata üks tark ja haritud mees. Harvadel puhkudel küll eelistatakse võrdsete omaduste puhul meeskandidaati, aga meie hinnangul pigem naistekesksetes organisatsioonides, kuhu mees tookski mitmekesisust ja tasakaalu,“ lisas Renata Keva.

 

Uuringu kohaselt soovivad naised tööandjalt rohkem paindlikkust ning era- ja tööelu vahel tasakaalu leidmiseks. Koguni 19 protsenti naistest tõi välja, et tööandja võiks püüda mõista, millist väljakutset pakub väikeste laste kõrvalt töötamine. Paindlikkuse all peavad naised silmas töö alguse ja lõpu kellaaegade ümbermängimise võimalust ning osalist kodukontorit. Seejuures on oluline tähelepanek, et enamik naisi ei soovi teha üksnes kaugtööd, pigem on soov, et kodu- ja töökontorit saab vastavalt vajadusele kombineerida. Lisaks paindlikkusele soovivad naised, et tööandja hindaks neid vastavalt nende võimetele, maksaks õiglast töötasu ning pakuks  rohkem võimalusi enese arendamiseks. 

 

Uuring viidi läbi Põhjamaades, Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias ja Ameerika Ühendriikides.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Согласно международному исследованию Manpower, 40% женщин считают, что работодатель не понимает и не ценит их реальных навыков, способностей и потенциала. Еще меньше респонденток думают, что начальник приветствовал бы их саморазвитие и дальнейшее обучение.

 

Исследование было призвано изучить ожидания, установки и страхи на постпандемийном рынке труда. Каждая третья женщина ощущает экономическую незащищенность, четверть респонденток беспокоится о сохранности рабочего места, а 20% участниц исследования сказали, что им недостает уверенности на работе.

 

Только 30% женщин отметили, что работодатель по собственной инициативе предлагал им возможность пройти обучение и профессионально совершенствоваться, тогда как среди мужчин на этот вопрос положительный ответ дали 40%. Возможности карьерного роста на текущем рабочем месте были предложены 19% принявших участие в исследовании женщин и 23% мужчин.

 

«Эстония не вошла в выборку, поэтому мы можем только предполагать, но интуитивно кажется, что у нас ситуация несколько лучше, – отметила партнер по персоналу Manpower Рената Кева. – Женщины скорее неудовлетворены оплатой труда или работой как таковой, а не тем, что их не ценят на работе. Кризис рабочей силы стоит остро, работодатель ищет навыки и потенциал и умеет ценить способности работника. Мы давно не сталкивались с тем, чтобы клиент приходил к нам и давал задачу найти ему на рынке труда умного образованного мужчину. Изредка бывает, что при одинаковых характеристиках предпочтение отдадут кандидату мужского пола, но, по нашим оценкам, это происходит скорее в организациях, где преобладают женщины, а сотрудник мужского пола призван внести в коллектив разнообразие и баланс».

 

Согласно исследованию, женщины хотят от работодателя большей гибкости, поскольку для них важен баланс между частной и профессиональной жизнью. Целых 19% респонденток отметили, что работодатель мог бы стараться понять, что родителям маленьких детей бывает непросто совмещать работу с родительскими обязанностями. Под гибкостью женщины подразумевают возможность гибкого начала и окончания рабочего дня, а также частичную работу из дома. При этом важно, что большинство женщин хочет не работать исключительно дистанционно, а при необходимости совмещать офис и работу из дома. Помимо гибкости женщины хотят, чтобы работодатель оценивал их по способностям, платил справедливую заработную плату и предлагал больше возможностей по саморазвитию.

 

Исследование прошло в Северных странах, Германии, Великобритании, Франции, Испании, Италии и США.

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit