Viime kokku maailma
parimad tegijad

Mida tasub õppida? Soovitused koolilõpetajale

Koolilõpetamiste aeg on käes. Mida tasub edasi õppida, et eriala pakuks põnevust, palk küündiks ministri omani (või isegi ületaks seda) ning tööd jaguks ka aastakümnete pärast? Soovitusi jagab Manpoweri personalipartner Renata Keva.

Küberturvalisus

Hindame nutikat maailma, kus majad kütavad end ise, autod sõidavad ise, arved maksavad end ise, aga ei mõtle liiga sageli, et olukorras, kus kõike juhib arvuti, oleme haavatavamad kui kunagi varem. Juba täna otsitakse küberturbe eksperte taga tikutulega ja professionaalsemad neist teenivad rohkem kui president või peaminister. Mida nutikamaks me maailma teeme, seda rohkem läheb selle valdkonna inimesi tarvis, tööpuudust pole kindlasti põhjust peljata.

Robootika

Kui täna räägime 3D-printimisest veel üksikutes valdkondades, siis tulevikus võidakse printida isegi elumaju, väiksematest asjadest rääkimata. Tõenäoliselt on mõne aastakümne küsimus, mil tootmistes praktiliselt puuduvad mehitatud masinad, küll aga peab olema igas sellises tootmisüksuses inimene, kes masinate hingeelu läbi ja lõhki tunneb.

Meditsiin koosluses robootikaga

Nii meditsiini kui robootikat on võimalik õppida erinevates koolides, aga tavaliselt ei näe me neid asju koosluses. Tulevikus mängib nii arstide kui õdede töös suurt rolli meditsiinitehnika areng ning robotid võtavad mitmed rollid enda kanda. Masin on üldjuhul täpsem ja eksimatum, aga iga masina kõrval peab olema inimene, kes on masinast targem. Lisaks empaatilistele ja tehnoloogiateadlikele arstidele ja õdedele on vananevas, kuid tervist väärtustavas ühiskonnas tarvis ka füsioterapeute, vaimse tervise eksperte, farmatseute, laborante ja meditsiinispetsiifikale keskendunud tõlke.

Inseneeria

Inseneride järele on nõudlus alati suur. Insenerid on pea igas valdkonnas arengu veduriteks ja maailm areneb iga aastakümnega üha tempokamalt. Tulevikus on tarvis insenere nii tootmises, tehnoloogias, ehituses kui mitmetes teistes valdkondades.

Toidutehnoloogia

Mida enam paisub maakera rahvastik, seda kriitilisemaks muutub toiduküsimus. Inimesed tahavad, et kõht oleks täis ja üha rohkem inimesi tahavad, et toit oleks tervislik ja toodetud keskkonda säästvalt. Sestap on tulevikus suur vajadus toidutehnoloogide ja teiste toiduasjatundjate järele.

Finantsjuhtimine ja andmeanalüüs

Ajal, mil raamatupidajate töö võtavad suures osas üle arvutiprogrammid, on jätkuvalt suur põud inimestest, kes oskavad numbrite taha vaadata, neid analüüsida, visualiseerida ning asjakohaseid järeldusi teha. Lisaks finantsjuhtidele ja -analüütikutele on tarvis ka rahapesu- ja kindlustusvaldkondade eksperte.

Personalijuhtimine

Mida väärtuslikumaks muutub tööjõu ressurss, seda olulisemaks saab personalijuhi roll. Seejuures otsitakse üha vähem kitsaste oskustega personalispetsialiste, pigem eeldatakse, et personalijuht värbab, motiveerib, koolitab, korraldab üritusi, tõlgib ja teeb raamatupidamist ehk on mees (või naine) nagu orkester. Mida mitmekesisem on personalijuhi oskuste pagas, seda rohkem ollakse valmis talle maksma.

Pedagoogika, andragoogika, hariduse juhtimine

Traditsiooniliselt on Eestis olnud haridustöötajate palgad madalad, aga see muutub lähema kümne aasta jooksul. Hariduse roll tähtsustub ja selles vallas on tarvis üha enam eksperte: õpetajaid ja õppejõude, logopeede, eripedagooge, haridusjuhte, haridustehnolooge ja tugispetsialiste, kogemusnõustajaid.

Infotehnoloogia

Infotehnoloogia on olnud nii pikalt populaarne ja tulus eriala, et seda justkui ei peakski eraldi esile tooma. Küll tasub arvestada, et väga kitsa spetsialiseerumisega ei pruugi tulevikus enam toime tulla. Näiteks võivad kaduda lihtsamad tugispetsialistide rollid, sest eeldatakse, et elementaarsel tasemel tunneb igaüks nii riist- kui tarkvara. Seega on infotehnoloogia vallas hinnatud üha enam erinevate oskuste pagasiga, hea suhtlemisoskusega ja äriküsimustes kaasamõtlevad eksperdid.

Õigusteadus

Juristide, advokaatide ja notarite töö ei saa kunagi otsa. Mida keerukamaks lähevad seadused andmekaitse, autoriõiguse, intellektuaalse omandi valdkondades ning mida altimad on inimesed oma õigust taga nõudma, seda rohkem on tarvis õigusteadust õppinud inimesi. Küll on oluline märkida, et põhieriala kõrval võiks selle valdkonna inimesed õppida ka näiteks võõrkeeli ja psühholoogiat.

Kutseharidus

Masinad ja robotid võtavad üle küll suure osa käsitööst, aga asjalikke elektrikuid, tehnikuid, ehitajaid, keevitajaid ja paljusid teisi käsitöövaldkonna eksperte on tarvis ka tulevikus. Küll hinnatakse ka kutsetöö puhul üha enam oskuste kõrval õppimis- ja arenemisvõimet, paindlikkust ning suure pildi nägemise oskust.

Ainult töö tasuvuse ja populaarsuse alusel ei tasu ühtki eriala õppimiseks siiski valida. Koolilõpetaja peaks analüüsima oma huvisid ja eelduseid, sest ühelgi alal ei saa teha edukat karjääri, kui selle valdkonna vastu puudub huvi või pole selleks üldse annet. Lisaks hindab tulevikutööturg mitmekesisust ehk mistahes eriala omandades võiks õppida juurde ka näiteks võõrkeeli, programmeerimist, psühholoogiat ning kommunikatsiooni.  

 

Autor: Renata Keva

---

На кого пойти учиться? Советы выпускнику

Настал сезон школьных выпускных. На кого пойти учиться после окончания школы, чтобы специальность была интересной и не теряла актуальности еще много лет, а зарплата была не хуже (а то и лучше) министерской? Рекомендациями поделилась партнер по персоналу Manpower Рената Кева.

Кибербезопасность

Мы ценим умный мир, в котором дома сами себя отапливают, автомобили сами ездят, а счета сами себя оплачивают, но мы не очень часто задумываемся о том, что в ситуации, когда всем управляет компьютер, мы уязвимы как никогда прежде. Уже сейчас эксперты по кибербезопасности на вес золота, а самые опытные из них зарабатывают больше президента или премьер-министра. Чем умнее мы делаем мир, тем больше людей будет требоваться этой сфере. Опасаться безработицы точно не стоит.

Робототехника

Если пока что мы говорим о 3D-печати только в единичных сферах, то в будущем, вполне возможно, печатать будут даже жилые дома, не говоря уже о чем-то помельче. Вероятно, производство, где практически нет оборудования, которому требовался бы оператор, но где при этом в каждом производственном подразделении есть человек, который досконально знает машины, это вопрос пары десятилетий.

Симбиоз медицины и робототехники

Во многих учебных заведениях обучают медицине и робототехнике, но обычно мы не видим, чтобы эти сферы были связаны друг с другом. В будущем важную роль в работе врачей и медсестер будет играть развитие медицинской техники, а местами их заменят роботы. В среднем машина точнее человека и совершает меньше ошибок, но рядом с каждой машиной должен быть человек, который ее умнее. Помимо обладающих эмпатией и знаниями в технологии врачей и медсестер в стареющем, но ценящем здоровье обществе нужны также физиотерапевты, эксперты по душевному здоровью, фармацевты, лаборанты и переводчики, специализирующиеся на медицине.

Инженерия

Инженеры всегда востребованы. Практически в любой области они являются двигателями развития, а мир с каждым десятилетием развивается все стремительнее. В будущем инженеры будут нужны на производстве, в технологии, строительстве и ряде других сфер.

Пищевая технология

Чем больше население планеты, тем более остро встает вопрос пропитания. Люди хотят есть досыта, и все больше людей хочет, чтобы еда была полезной и производилась с заботой об окружающей среде, поэтому в будущем актуальны будут пищевые технологи, а также эксперты в области продуктов питания.

Управление финансами и анализ данных

В эпоху, когда работу бухгалтеров все больше берут на себя компьютерные программы, все так же наблюдается серьезный дефицит людей, которые умели бы видеть, что стоит за цифрами, анализировать, визуализировать и делать соответствующие выводы. Помимо финансовых директоров и аналитиков нужны также эксперты в области отмывания денег и страхования.

Управление персоналом

Чем более ценным становится такой ресурс, как рабочая сила, тем важнее роль менеджера по персоналу. При этом все меньше спрос в отношении специалистов с узкими навыками. Скорее работодатель предполагает, что менеджер по персоналу возьмет на себя рекрутинг, мотивирование и обучение сотрудников, будет заниматься переводами и бухгалтерией – такой человек-оркестр. Чем разнообразнее багаж специалиста по персоналу, тем на более солидную зарплату он может рассчитывать.

Педагогика, андрагогика, организация образования

Зарплаты работников сферы образования в Эстонии традиционно были скромными, однако это будет меняться в течение ближайших десяти лет. Роль образования становится все важнее, и этой сфере требуется все больше экспертов: учителей и преподавателей, логопедов, специальных педагогов, организаторов образования, образовательных технологов, опорных специалистов и равных консультантов.

Инфотехнологии

Информационные технологии уже так давно являются популярной и прибыльной сферой деятельности, что о ней, как будто бы, и говорить не нужно, но важно учитывать, что обладатель чрезмерно узкой специализации в будущем может оказаться в проигрыше. Исчезнуть могут, например, простейшие роли опорных специалистов, поскольку будет предполагаться, что на элементарном уровне с аппаратным и программным обеспечением будет знаком каждый. Таким образом, в сфере информационных технологий все больше будут цениться эксперты с богатым багажом и развитыми навыками общения, которые компетентны и в вопросах бизнеса.

Юриспруденция

Юристы, адвокаты и нотариусы без работы не останутся никогда. Чем сложнее становится законодательство в области защиты данных, авторских прав и интеллектуальной собственности, и чем люди больше готовы бороться за свои права, тем выше потребность в людях, изучавших юриспруденцию. При этом важно отметить, что, помимо компетенций в области основной специальности, не повредит также знание иностранных языков и психологии.

Профессиональное образование

Хоть машины с роботами и возьмут на себя заметную долю ручного труда, толковые электрики, техники, строители, сварщики и многие другие профессионалы будут востребованы и в будущем. При этом в профессиональном работнике все больше ценятся способность учиться и развиваться, гибкость и умение видеть широкую картину.

Важно отметить, что не следует выбирать будущую профессию на основании исключительно ее прибыльности и популярности. Выпускнику следует проанализировать свои интересы и предпосылки, ведь ни в одной из областей нельзя построить успешную карьеру, если у человека нет к ней интереса или какого бы то ни было таланта. На рынке труда будущего, ко всему прочему, будет цениться многообразие, поэтому, получая любую профессию, следует уделить внимание также изучению иностранных языков, программирования, психологии или коммуникации.

 

Автор: Рената Кева

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit