Viime kokku maailma
parimad tegijad

Foto: Unsplash

Valimised on lubaduste jagamise periood, aga tõehetk saabub koalitsioonilepingu kokkupanemise ajal. Personaliettevõtte Manpower töötajad annavad 7 praktilist soovitust, mis nõuavad riigilt minimaalset rahalist ressurssi, aga toovad palju kasu nii tööandjatele, töötajatele kui riigi arengule tervikuna.

 1. Erisoodustused prügikasti
  Töötajate motiveerimiselt maksuküsimine ei ole okei, erisoodustusmaks on tänases päevas maksusüsteemi rudiment. Maks tuleks kaotada nii töötajate vaimse ja füüsilise tervise edendamiselt, tööandja pensionilt kui ka majutuselt ja transpordilt. Tõsi on, et hetkeks maksulaekumine pisut langeb, aga suures plaanis on riigi võit mõõtmatult suurem – inimestel on töö ja nad ei ela toetustest, nad on tervemad ja koormavad vähem meditsiinisüsteemi ning pension ei jää üksnes väheneva noore rahvastiku kanda.

 2. Sotsiaalmaksule lagi
  Sotsiaalmaksule lae kehtestamisest on räägitud üle kümne aasta, aga keegi pole julgenud seda ära teha. Tuleb tõdeda, et ajutiselt laekub natuke vähem makse, aga kui Eesti muutub peakontorite maaks, mis soodustab kõrgepalgaliste ametikohtade teket, on tulemus vastupidine – maksulaekumine pikas perspektiivis paraneb. Ühtlasi võiks inimeste harimise ja üldise teadlikkuse huvides jõuda iga töötaja palgaalehele sotsiaalmaksu number, kui osa töötaja palgafondist.

 3. Seadus teenusmajandusele
  Tootmistöölisel ja loovdisaineril on nii erinev töö, et on lausa arusaamatu, kuidas saaksid samad suunised nende tööd reguleerida. Kui olemasoleva töölepinguseaduse lõputu parandamine ei tundu enam jätkusuutlik, võib see jääda traditsiooniliste ja tootmiskesksete ettevõtete jaoks. Ametnikel on oma seadus, mis toimib, samamoodi võiks kaaluda eraldi seadust teenusmajandusele, mis sobituks tuhandete tootmisest teistsuguse iseloomuga ametikohtade töö reguleerimiseks.

 4. OÜ-tamine ja muud paindlikud töövormid elementaarseks
  Paindlikest töösuhetest räägitakse väsitavalt palju. Samas võimaldab seaduse raamistik minimaalselt erikokkuleppeid. Päris elus neid suuliselt muidugi tehakse, aga riik võiks anda rohkem võimalusi ka seaduslikult teha kokkuleppeid eeldusel, kus töötaja ja tööandja on võrdsed partnerid. Ühe näitena võiks saada sõlmida olemuselt töö raamlepinguid – need ei kohusta kumbagi poolt millekski, aga võimaldaks ühel poolel tööd pakkuda ja teisel seda soovi korral teha. Samuti tuleb leppida faktiga, et OÜ-tamine on globaalne trend, mille vastu ei tasu võidelda, vaid arutada, kuidas seda teha nii, et kõik osapooled, ka maksukoguja, oleksid rahul.

 5. Tööjõurendi olemuse ja maine päästmine
  Personalirendil on Eestis jätkuvalt kesine maine, sest turgu solgivad hangeldajad, kelle tegutsemine on paremal juhul seadusega piiripealne, halvemal juhul kuritegelik. Personalirendiettevõtted peavad olema kas litsentseeritud või tuleks oluliselt tugevdada nende tegevuse üle järelevalvet. Ühtlasi peaks selle reformi käigus suunama vastutust senisest rohkem sinna, kuhu see loogiliselt kuulub ja kus saab teostada järelevalvet – organisatsiooni, kus renditöötaja reaalselt töötab.

 6. Katseaja katsumuste vähendamine
  Katseaja mõte on testida – tööd või töötajat. Praktikas see alati ei toimi. Esiteks on seaduses puudu võimalus rakendada katseaega ettevõtte siseselt uuele ametikohale liikumisel. Teiseks võiks lühendada katseajal lepingu lõpetamise etteteatamise tähtaegu, sest reaalses elus lahkuvad töötajad katseajal päeva pealt, samas tööandja samamoodi käituda ei tohi, tal on kohustus maksta ka inimesele, kes reaalselt tööd ei tee. Kui riigil on soov lahendada katseaja sildi all sotsiaalseid küsimusi, tuleks sellesse kaasata töötukassa. Katseaja kõrval võiks ka tähtajalise lepingu lõpetamise sõnastada seaduses nii, et see ei näeks pelgalt paberil hea välja, vaid toimiks ka praktikas.

 7. Tööjõu impordilt limiitide kaotamine
  Tänane kvoodisüsteem toimib põhimõttel – kes ees, see mees, mis tähendab, et tööjõu impordis puudub kvaliteet, loeb vaid taotlemise kiirus. Kvantiteedi asemel võiks fookuse suunata kvaliteedile - riik võiks korraldada või soodustada hankeid Eestile lisandväärtust loovate inimeste leidmiseks ja siia toomiseks nagu teevad mitmed arenenud riigid. Tööandjad teavad, millise võimekuse ja taustaga inimesi puudu on, riik võiks siinkohal erasektorit usaldada, mitte lasta suvalistel inimestel läbi ukseprao sisse trügida.

Sellega kaasajastamist vajavad murekohad mõistagi ei piirdu, aga oluline on kusagilt alustada. Manpoweri tiim soovib tulevasele koalitsioonile edu Eesti tööseadusandluse käesolevasse sajandisse toomisel.

 

 

7 предложений по коалиционному соглашению

Выборы – период раздачи обещаний, а момент истины наступает при составлении коалиционного соглашения. Сотрудники занимающегося персоналом предприятия Manpower дают 7 практических рекомендаций, которые требуют от государства минимальных финансовых ресурсов, но при этом принесут большую пользу работодателям, работникам и развитию страны в целом.

 1. Специальные льготы – на свалку
  Требовать уплаты налога с мотивации работников – неправильно. Налог на специальные льготы – это рудимент современной налоговой системы. Следует отменить налог на поощрение поддержания психического и физического здоровья работников, на пенсию работодателя, а также на размещение и транспорт. Действительно, собираемость налогов на некоторое время немного уменьшится, но по большому счету выигрыш государства будет неизмеримо больше – люди будут иметь работу, а не жить на пособия, они станут здоровее и будут меньше обременять медицину, а финансирование пенсий не будет ложиться только на сокращающееся молодое население.

 2. Максимальный размер социального налога
  О введении потолка социального налога говорят уже более десяти лет, но никто на это так и не решился. Следует признать, что временно налогов будет собираться немного меньше, но, когда Эстония станет страной головных офисов компаний, что благоприятствует созданию высокооплачиваемых должностей, результат окажется противоположным – собираемость налогов в долгосрочной перспективе улучшится. В то же время, в целях повышения осведомленности людей, в расчетной ведомости каждого работника можно было бы указывать сумму социального налога, как части фонда заработной платы.

 3. Закон для экономики услуг
  У работника на производстве и у креативного дизайнера настолько разная работа, что просто непонятно, как ее могут регулировать одни и те же законы. Если бесконечное совершенствование существующего законодательства о трудовых договорах больше не кажется устойчивым, его может сохранить для традиционных и ориентированных на производство предприятий. К чиновникам применяется свой закон, который хорошо работает – точно так же можно было бы рассмотреть отдельный закон для экономики услуг, который был бы пригоден для регулирования работы представителей тысяч должностей различного характера, отличного от производства.

 4. Нужно сделать элементарным создание OÜ и прочие гибкие формы работы
  О гибкости рабочих отношений говорят утомительно много. В то же время закон допускает лишь минимум специальных соглашений. В реальной жизни устно они, конечно, заключаются, но государство могло бы предоставить больше возможностей для заключения соглашений на законных основаниях при условии, что работник и работодатель являются равноправными партнерами. Например, можно было бы заключать рамочные договоры: они ни к чему не обязывают стороны, но позволяют одной стороне предлагать работу, а другой при желании выполнять ее. Мы также должны принять тот факт, что повсеместное создание OÜ в подобных целях является глобальной тенденцией, с которой не следует бороться. Скорее, нужно обсудить, как сделать так, чтобы довольны остались все стороны, включая Налоговый департамент.

 5. Спасение сути и репутации аренды персонала
  Аренда персонал по-прежнему имеет в Эстонии плохую репутацию, поскольку на рынке доминируют фирмы, чьи действия в лучшем случае граничат с законом, а в худшем – просто преступны. Занимающиеся арендой персонала предприятия должны быть либо лицензированы, либо следует существенно усилить контроль за их деятельностью. В то же время в ходе этой реформы больше ответственности следует возложить туда, где может осуществляться надзор – на организацию, где фактически работает временный сотрудник.

 6. Сокращение испытательного срока
  Целью испытательного срока является предоставление возможности проверить – работу или работника. Но на практике это не всегда работает. Во-первых, в законе отсутствует возможность применения испытательного срока при переходе на новую должность внутри компании. Во-вторых, срок предупреждения о расторжении договора в период испытательного срока мог бы быть сокращен, поскольку в реальной жизни в течение испытательного срока работников увольняют «со дня», но при этом поступать так работодатель не должен, поскольку он обязан платить человеку, который фактически не работает. Если государство под видом испытательного срока хочет решать социальные вопросы, для этого лучше привлечь Кассу страхования по безработице. Помимо испытательного срока, процесс расторжения срочного договора также можно было бы сформулировать в законе таким образом, чтобы он не только хорошо выглядел на бумаге, но и работал на практике.

 7. Отмена ограничений на ввоз рабочей силы
  Сегодняшняя система квот работает по принципу «первым пришел – первым обслужили», а это означает, что в системе импорта рабочей силы важна только скорость подачи заявки. Вместо количества можно было бы сосредоточить внимание на качестве – государство могло бы организовывать или поощрять мероприятия, призванные найти и привлечь в Эстонию создающих добавленную стоимость людей, как это делают некоторые развитые страны. Работодатели знают, каких навыков и опыта не хватает людям – здесь государство могло бы довериться частному сектору и избежать попадания в страну случайных людей.

Конечно, проблемные области, которые необходимо модернизировать, этим не ограничиваются, но важно с чего-то начать. Команда Manpower желает будущей коалиции успехов в приведении эстонского трудового законодательства в соответствие с реалиями 21 века.

 

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit