We bring together
the best players in the world

Ülemaailmse uuringu tulemuste kohaselt on ettevõtete värbamissoov mitmetes sektorites kasvav, aga sobivate oskustega inimesi ei jätku ja värskelt värvatute motiveerimine on keeruline. Tööandjad otsivad abi tehisarult, samas kui töötajad pelgavad, et AI võib võtta ära nende töö.

 ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti 40 385 tööandjat 42 riigist ning uuringust selgub, et pea kolmveerand tööandjatest üle maailma leiab, et neil on raske leida vajalike oskustega töötajaid. Näiteks prognoositakse suurimat värbamissoovi kasvu IT sektoris (29%), samas kvalifitseeritud töötajatest tunneb selles sektoris puudust koguni 76 protsenti tööandjatest. Sarnaseid trende näeb ka tervishoius, finantsvaldkonnas ning tööstuses ja logistikas.

 

Keerulistes oludes on mitmed tööandjad pööranud näo tehisaru poole. Nimelt hindavad 70 protsenti tööandjatest tehisaru väärtust töötajate väljakoolitamisel ja ümberkoolitamisel kõrgeks, samuti nähakse tehisarus abi optimeerimisel. Sellised hoiakud on eriti levinud IT-, kinnisvara- ja finantssektoris ning peegelduvad ülemaailmsetes trendides, kus kõikidest ettevõtetest peaaegu pooltes on juba kasutusele võetud tehisaru-lahendused.

 

„Eesti pole erandlik, kõik need probleemid on meilegi tuttavad ja Eesti väiksuse tõttu isegi võimendunud,“ märkis Manpoweri Baltikumi juht Heigo Kaldra. „Kuna töötajate nappus on ajas aina pitsitavam, siis kindlasti otsitakse AI-lt rohkem abi, aga kusagilt läheb siiski piir ja läheb tarvis ka vajalike oskustega päris inimest. Hirm kaotada oma töö tehisarule pole päris põhjendatud sest uuringud näitavad, et koos AI arengutega tuleb uusi töökohti pigem juurde, aga kindlasti peab haridussüsteem pidevalt oludega kohanduma,“ rääkis Kaldra.

 

Värbamise kõrval on tööandjate murekohaks värskelt värvatute hoidmine ja motiveerimine ning töötajate töö- ja eraelu tasakaalustamisega seotud väljakutsed, mõlemat peab probleemiks ligi kolmandik kõikidest tööandjatest. Ka nende küsimuste lahendamisel näeb 76 protsenti tööandjatest, et tehnoloogiliste vahendite arendamine võiks neil aidata paremini töötajaid toetada ja heaolu kasvatada.

 

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 60 aasta. ManpowerGroup on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 70 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 20 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.

 

Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

***

Работодатели все чаще обращаются за помощью к искусственному интеллекту

 

Согласно результатам глобального исследования, желание предприятий нанимать сотрудников растет в нескольких секторах, но специалистов с подходящими навыками не хватает, а мотивировать вновь принятых на работу людей сложно. Работодатели обращаются за помощью к искусственному интеллекту, а сотрудники опасаются, что он может лишить их работы. 

 

В ежеквартальном опросе ManpowerGroup приняли участие более 40 385 работодателей в 42 странах мира – почти три четверти работодателей во всем мире испытывают трудности с поиском работников с нужными навыками. Наибольший рост активность в наборе персонала прогнозируется в сфере ИТ (29%), при этом целых 76% работодателей в этом секторе ощущают нехватку квалифицированных сотрудников. Аналогичные тенденции можно увидеть в здравоохранении, финансах, промышленности и логистике. 

 

В непростых обстоятельствах ряд работодателей обратился к искусственному интеллекту. В частности, 70% работодателей высоко оценивают ценность искусственного интеллекта при обучении и переподготовке сотрудников, а также искусственный интеллект рассматривается как средство оптимизации помощи. Такой подход особенно распространен в секторах информационных технологий, недвижимости и финансов и отражается в мировых тенденциях, где почти половина всех компаний уже внедрила решения на основе искусственного интеллекта. 

 

«Эстония не является тут каким-то исключением: все эти проблемы нам знакомы и даже усугубляются из-за небольшого размера страны, – отметил глава Manpower в странах Балтии Хейго Калдра. – Поскольку нехватка сотрудников со временем становится лишь более острой, за помощью к искусственному интеллекту будут обращаться все чаще, но где-то все же есть предел, и реальные люди с необходимыми навыками останутся нужны. Страх потерять работу из-за искусственного интеллекта не вполне оправдан, поскольку исследования показывают, что по мере продвижения разработок в этой области новые рабочие места скорее будут добавляться, но при этом система образования обязательно должна постоянно адаптироваться к обстоятельствам». 

 

Помимо найма, работодатели обеспокоены удержанием и мотивацией вновь принятых на работу сотрудников, а также проблемами, связанными с балансом работы и личной жизни сотрудников – это считает проблемой почти треть всех работодателей. 76% работодателей считают, что развитие технологических средств могло бы помочь им лучше поддерживать сотрудников и повышать их благополучие. 

 

ManpowerGroup Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 60 лет. ManpowerGroup – международное занимающееся персоналом предприятие, обладающее более, чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Действующее уже 20 лет эстонское отделение Manpower предлагает все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до целевого поиска и консультирования.

Дополнительная информация: Маарья Рюйтель, +372 514 8448, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Good job seeker,
TELL US ABOUT YOURSELF

If you are interested in exciting job offers in the future, give us some information about yourself.

Submit your details here